AKTUALNE NOVICE
16.7.2021 ob 18:20

VSE KAR RABITE VEDETI O NOVIH BONIH

Nove bone imenujemo BON21. Do novega bona so upravičeni vsi, ki so imeli v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče na dan 30.6.2021 (pri tem ni pomembno državljanstvo ali davčno rezidentstvo). Višina novih bonov je 100 EUR za vse, ki so na dan 30.6.2021 polnoletni in tudi tiste, ki bodo polnoletni do konca 2021 ter 50 EUR za vse ostale

Od bona se ne plača dohodnina. BON21 se podobno kot lanski turistični bon (TB) ne šteje kot dohodek, ki bi se upošteval pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Bon se ne more dedovati.

Koristnik lahko vnovči lasten ali preneseni bon. Lasten bon se lahko vnovči oz. izkoristi v več manjših zneskih pri različnih ponudnikih storitev. Preneseni bon pa pridobitelj bona lahko koristi le enkrat. V primeru vnovčevanja tako lastnega kot prenesenega bona, se nam izplača najprej vnovčiti preneseni bon, za preostali del plačila pa lasten bon.

Bon je lahko prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši – starši – otroci – vnuki; tudi otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni zakonski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki (tudi če to niso starši). Pridobitelj bona mora izpolnjevati pogoj stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 30.6.2021 in bona ne more prenesti naprej. Gost ali stranka mora predložiti ustrezno izjavo, ki jo morajo ponudniki hraniti. Nadzor nad porabo bonov upravlja tržni inšpektorat.

Prenosnik mora izpolniti Izjavo upravičenca o prenosu bona. Izjava ima oznako »Priloga 3 – Bon21«. Vsebina izjave je sicer enaka kot je bila že za lanske bone.

Ponudnik lahko listine sprejme tudi elektronsko. Priporoča se sicer vpogled v originalne identifikacijske dokumente. Zakon namreč predpisuje odgovornost ponudnika v primeru neupravičene uporabe bona.

Boni se lahko vnovčijo za gostinstvo, turizem, šport in kulturo. V primeru plačila z bonom, se lahko uporabi tako lanski kot letošnji bon. Potrebno je sicer uporabiti ustrezne obrazce za vsak bon posebej.

Bon se lahko vnovči le za opravljeno storitev. Če storitev ni bila opravljena, je ponudnik dolžan sprostiti rezervirani bon.

Ponudnik v primeru plačila z bonom ne sme zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Niso dovoljene posebne ločene ponudbe paketov z boni. Uporabljati se morajo kot plačilno sredstvo za storitve po običajnem ceniku ponudnika. Za obravnavo kršitev je pristojen tržni inšpektorat.

Lanski turistični boni (TB) se lahko po novem vnovčujejo pri poslovnem subjektu, ki je na dan unovčenja bona vpisan v Poslovni register Slovenije in vpisan v Register nastanitvenih obratov kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in opravlja katero od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

55.100 Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov 55.201 Počitniški domovi in letovišča 55.202 Turistične kmetije s sobami 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča 55.209 Druge nastanitve za krajši čas 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov.

Kje lahko vnovčimo BON21?

Letošnji turistični boni pa se lahko vnovčijo pri poslovnih subjektih, ki so na dan unovčenja bona vpisani v Poslovni register Slovenije in izvajajo kot eno od glavnih dejavnosti eno izmed naslednjih:

 • 3.120 – Sladkovodno ribištvo
 • 47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • 49.392 – Obratovanje žičnic
 • 55.___ – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56.___ – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140 – Kinematografska dejavnost
 • 77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
 • 90.010 – Umetniško uprizarjanje
 • 90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020 – Dejavnost muzejev
 • 91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 – Druge športne dejavnosti
 • 93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Predpisana je tudi izjema: Ponudnik storitev je tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti.

Kako lahko preverim, kje bom bon lahko vnovčil?

Na odprtem delu portal eDavki se bo dalo preveriti, kje se lahko unovčujejo boni (vpisati bo potrebno le davčno številko podjetja). Pristojni organ za tolmačenje SKD je Statistični urad RS in ne FURS.

Postopek rezervacije in unovčitve bona:

Ob vnašanju podatkov v sistem FURS v okviru postopka rezervacije bo ponudnik moral izbrati eno izmed področij storitev za katero bon rezervira/unovčuje, in sicer:

 • Gostinstvo
 • Turizem
 • Šport
 • Kultura

Izbira področja je bolj informativne narave. Bistveno je, da bo bon unovčen za dovoljeno storitev glede na zakonsko predpisane SKD dejavnost in glede na SKD dejavnosti, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu. Nadzor nad ustreznostjo unovčevanja bonov bo izvajal Tržni inšpektorat RS.

Bon se lahko unovči le pri ponudnikih storitev, kjer je storitev dejansko opravljena. Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov. Pri BON21 lahko ponudnik določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno storitev.

Pri unovčevanju bona mora upravičenec ponudnika seznaniti s tem, da bo koristil bon. Upravičenec mora ponudniku predložiti obvezne dokumente. Ponudnik lahko bon vnaprej rezervira (ni pa to nujno) in šele kasneje vnovči. V informacijski sistem mora ponudnik vnesti predpisane podatke (EMŠO, ime, priimek, datum, znesek, številko računa (pri vnovčitvi, pri rezervaciji ne).

En račun se lahko plača z več boni različnih oseb.

Če vse osebe koristijo isti tip bona (lanski turistični bon (TB) ali BON21) za opravljeno storitev, se v sistem v okviru enega postopka unovčevanja vnese vse osebe in pri posamezni osebi znesek. Na koncu se vnese številko računa. (če osebe uporabljajo različne bone (nekateri TB, drugi BON21) je potrebno postopek narediti dvakrat, se pa lahko pri obeh vnese isto številko računa. Ponudnik je dolžan hraniti dokumente, ki so pogoj za unovčitev bona (fotokopije osebnih dokumentov, izjave, račun) hraniti dve leti od dneva unovčitve bonov.

Kaj, če se je ponudnik pri vnosu podatkov v sistem za rezervacijo/unovčevanje bonov zmotil?

 • Dokler proces unovčevanja ni zaključen, se lahko izvajajo večkratni popravki podatkov s strani ponudnika
 • Po unovčitvi bona se lahko naredi stornacija (15. v mesecu oz. 30/31. v mesecu, ko se zajemajo podatki v sistemu)
 • Po presečnih datumiih pa le s strani FURS-a, ki mu je potrebno pisati na bon.info@gov.si s prošnjo za stornacijo, navede se EDP številko dokumenta, ki ga je potrebno stornirati in kontaktno telefonsko številko. (če so bila sredstva iz unovčenih bonov ponudniku že nakazana, se v nasednji tranši unovčenih bonov, sredstva pobotajo).

Kako FURS ponudnikom izplača sredstva iz unovčenih bonov?

FURS izplača sredstva na ponudnikov račun, vpisan v register. Roki za bone, unovčene od 1.-15.v mesecu, se plačilo izvrši do zadnjega v mesecu. Za bone unovčene med 16.- do zadnjega dne v mesecu, se izplača do 15. v prihodnjem mesecu. Izpolnjen mora biti tudi pogoj, da je storitev tudi opravljena do teh presečnih datumov (do 15. oz. do 30/31. v mesecu).

Še več informacij:

Vse relevantne informacije so navedene na straneh FURSA.

Video predstavitev uporabe bona si lahko ogledate tukaj.


17.6.2021 ob 18:15

Novi turistični boni 2021: Kdaj bodo na voljo, koliko bodo vredni in kje jih bomo lahko uporabili?

Vlada RS je ravno sprejela interventni zakon za gospodarstvo in turizem. V njem predstavlja ključno vlogo nova izdaja bonov, ki bodo v uporabi od 21. ali 22. julija dalje. Tokratne bone bomo lahko vnovčevali drugače kot lani, ne zgolj pri ponudnikih nastanitev, ampak tudi na področju gostinstva, športa in kulture.

Kdo bo upravičen do novih turističnih bonov?

Vsi polnoletni s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji bodo upravičeni do 100 EUR, mladoletni pa v višini 50 EUR. Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik. Boni bodo prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši-starši-otroci-vnuki). Bon je prenosljiv na podlagi izjave.

Kdaj bomo lahko vnovčili nove bone?

Predvideva se, da od 21. ali 22. julija dalje in vse do konca letošnjega leta.

Kje vse bomo lahko turistične bone izkoristili?

 • Seveda pri vseh projektih Poletje v družbi zvezd, ki bodo na sporedu od prvega dneva vnovčitve dalje.
 • Tudi pri vseh ponudnikih, nastanitev in doživetij ki jih posebej v ta namen oznčaujemo z oznako >Turistični bon<.
 • V gostinstvu (za strežbo jedi in pijač), za oglede kinopredstav, za najemanje športne opreme, vodnih plovil in lahkih motornih vozil.
 • Pri potovalnih agencijah za potepanja po Sloveniji, za oglede razstav, sejmov in srečanj, za izobraževanje na področju športa in rekreacije, kulture in umetnosti, za kulturne prireditve in oglede muzejev, v športnih klubih in fitness centrih ter za druge športne dejavnosti, v zabaviščnih parkih ter za smučanje.
 • Nenazadnje pa boste bon lahko porabili tudi v knjigarnah.

Ponudniki v primeru plačila storitve z bonom ne bodo smeli zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni, temveč se bodo morali boni obravnavati kot plačilno sredstvo za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev.